028 3997 6464 

Giới thiệu

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING


LỊCH SỬ CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING


         Ngày 01/9/1976 Chủ nhiệm Ủy ban Vật giá nhà nước ký quyết định số 210/VGNN-TCĐT thành lập Trường Cán bộ Vật giá Trung ương tại miền Nam với nhiệm vụ đào tạo, cung cấp cán bộ ngành Vật giá cho các tỉnh, thành phố phía Nam. Đội ngũ cán bộ giảng dạy của trường hầu hết là cán bộ đang công tác tại Ủy ban Vật giá nhà nước kiêm nhiệm công tác giảng dạy cho các chương trình đào tạo ngắn hạn này.

         Qua những thành quả trường đạt được, ngày 04/11/1994, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định số 641/QĐ-TTg nâng cấp đào tạo trường lên Cao đẳng và thuộc hệ thống các trường đại học, cao đẳng quốc gia; có tên là Trường Cao đẳng bán công Marketing, trực thuộc Ban Vật giá Chính phủ, và từ năm 2002 trở đi thì trực thuộc Bộ Tài chính. Trường đào tạo cử nhân cao đẳng các ngành Marketing, Tin học ứng dụng trong kinh doanh, Quản trị kinh doanh, Kế toán, Thẩm định giá và ngoại ngữ tiếng Anh kinh doanh. Thành tích đạt được trong đào tạo đó là trường đầu tiên ở phía Nam đào tạo ngành Marketing (năm 1991 hệ trung cấp, năm 1994 hệ cao đẳng) và là trường đầu tiên trong cả nước đào tạo ngành Thẩm định giá (năm 2000).

       Đến ngày 5/3/2004, theo quyết định số 29/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trường được nâng cấp đào tạo lên đại học bằng việc thành lập Trường Đại học bán công Marketing, trực thuộc Bộ Tài chính.

       Nhìn chung, trong suốt thời gian qua nhà trường đã liên tục phát triển từ một trường có nhiệm vụ đào đơn ngành lên thành một trường đại học với nhiều ngành nghề đào tạo. Điều này chứng tỏ nhà trường đã trải qua một quá trình phấn đấu để luôn đổi mới về đào tạo mà Đảng, Nhà nước và ngành tài chính giao cho, nhằm đáp ứng kịp thời với định hướng phát triển kinh tế và sự chuyển biến của đất nước trong từng thời kỳ. Nhờ đó, các ngành nghề đào tạo, lực lượng sinh viên ra trường trong từng chặng đường lịch sử phát triển của trường đã kịp thời cung ứng cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta trong thời gian qua. 

 


SỨ MẠNG, TẦM NHÌN VÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN 

  

1.1. Sứ mạng

     Trường Đại học Tài chính - Marketing đào tạo nguồn nhân lực theo tiêu chuẩn hội nhập thế giới; nghiên cứu, chuyển giao những thành tựu khoa học về kinh doanh và quản lý, góp phần phát triển đất nước; tham gia hoạch định chiến lược và chính sách cho ngành Tài chính, cho các doanh nghiệp và tổ chức xã hội.

 

1.2. Tầm nhìn

     Đến năm 2050, Trường Đại học Tài chính - Marketing sẽ trở thành một trường đại học đa ngành, đa cấp độ và là một trung tâm nghiên cứu - tư vấn về kinh doanh và quản lý đạt đẳng cấp quốc tế.

 

1.3. Các giá trị cốt lõi


    • Trọng giá trị tri thức và thượng tôn đạo đức nghề nghiệp

    Xây dựng môi trường giáo dục, khoa học - công nghệ sáng tạo, biết phát huy giá trị tri thức để đào tạo những con người vừa có năng lực chuyên môn cao, vừa là công dân có trách nhiệm xã hội.


    • Khuyến khích sáng tạo và nuôi dưỡng sự say mê

Đại học Tài chính - Marketing là một môi trường khuyến khích sáng tạo và đổi mới; là nơi nuôi dưỡng niềm say mê của các thế hệ giảng viên, cán bộ, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh. Đó là nền tảng đổi mới và tạo ra những đột phá để phát triển thương hiệu của Trường.


    • Tôn trọng sự khác biệt và coi trọng hợp tác

      Sự cộng hưởng của sức mạnh hợp tác với sự khác biệt giúp Trường Đại học Tài chính  - Marketing gắn kết mọi thành viên theo mục tiêu chung, tạo nên hợp lực mạnh mẽ nhất. Trường đề cao và tôn trọng tính tự chủ học thuật.


    • Coi trọng chất lượng và hiệu quả

     Chất lượng - hiệu quả vừa là con đường, vừa là mục tiêu phấn đấu để Trường Đại học Tài chính - Marketing đạt đến tầm khu vực và quốc tế. Chất lượng và hiệu quả được thể hiện trong mọi mặt hoạt động của Trường, trong mọi đơn vị của Trường.


MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN ĐẾN NĂM 2030

 

A. Mục tiêu chung

       Đến năm 2025, Trường Đại học Tài chính - Marketing trở thành một trường đại học định hướng nghiên cứu, gắn với nhu cầu xã hội, đạt tiêu chuẩn kiểm định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong đó có một số chuyên ngành đạt chuẩn chất lượng của mạng lưới các trường đại học ASEAN (AUN-QA). Đến năm 2030, Trường sẽ đạt đẳng cấp một trong 200 đại học tiên tiến của khu vực Đông Nam Á.

 

B. Mục tiêu cụ thể

    Về đào tạo: Từ năm 2015, Trường có đầy đủ các cấp đào tạo từ đại học đến tiến sĩ. Năm 2025, Trường có 7 chuyên ngành đạt kiểm định AUN-QA. Năm 2020 Trường đạt quy mô 23.500, năm 2030 đạt quy mô trên 30.000 sinh viên, học viên sau đại học.

    Về khoa học - công nghệ: Xây dựng Trường Đại học Tài chính - Marketing trở thành một trong những trung tâm nghiên cứu - tư vấn lớn nhất của Việt Nam về chiến lược và chính sách kinh tế quốc gia.

    Về hợp tác quốc tế: Đến năm 2020, tất cả các Khoa chuyên môn thực hiện liên kết quốc tế trực tiếp. Đến năm 2030, Trường thực hiện liên kết đào tạo ở tất cả các cấp độ với các trường đại học lớn trong khối G20, và thực hiện liên kết đào tạo sang các nước trong khu vực; hợp tác toàn diện với các trường đại học của nước CHDCND Lào.

   Về nhân lực: Đến năm 2020, quy mô nguồn nhân lực là 800 GV-VC, trong đó trên 70% là giảng viên với 75% thạc sỹ, 25% tiến sỹ. Đến năm 2030, quy mô nguồn nhân lực là 1.300 GV-VC, trong đó trên 80% là giảng viên với 70% thạc sỹ, 30% tiến sỹ.

   Về cơ sở vật chất: Phát triển cơ sở vật chất theo hướng hiện đại, đồng bộ, quy mô lớn trên một không gian địa lý khoảng 35 ha.

   Về văn hóa tổ chức: Xây dựng các giá trị văn hóa Đại học Tài chính - Marketing với sự kết hợp truyền thống của trường và các giá trị hiện đại.

 

BAN GIÁM HIỆU 

HIỆU TRƯỞNG

TS. HOÀNG ĐỨC LONG 

CÁC PHÓ HIỆU TRƯỞNG
PGS.TS. PHẠM HỮU HỒNG THÁI THS. HỨA MINH TUẤN TS.NGUYỄN VĂN HIẾN TS. ĐẶNG THỊ NGỌC LAN

PHÂN CÔNG BAN GIÁM HIỆU

 

1. Tiến sĩ Hoàng Đức Long, Hiệu trưởng

a) Chịu trách nhiệm toàn bộ các mặt về tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Tài chính - Marketing trước pháp luật, trước Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

b) b) Thực hiện các quyền hạn và trách nhiệm của Hiệu trưởng được quy định tại Điều 20 của Luật Giáo dục đại học và Điều 11 của Điều lệ trường đại học ban hành kèm theo Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ và các quyền hạn, trách nhiệm của Hiệu trưởng được quy định tại Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường và Quy chế làm việc của Ban Giám hiệu nhà trường.

c) Lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý chung và toàn diện tất cả các mặt công tác của Trường; trực tiếp phụ trách và chỉ đạo các mặt công tác: tổ chức và nhân sự, bảo vệ chính trị nội bộ, truyền thông - báo chí, đối ngoại; công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển Trường; công tác quản lý tài chính - tài sản; công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí và công tác đào tạo, bồi dưỡng sau đại học ở các địa phương.

d) Chủ trì và điều hành các cuộc họp theo kế hoạch công tác của Trường và họp đột xuất khi cần thiết.

đ) Phân công công việc cho các Phó Hiệu trưởng, chỉ đạo các Phó Hiệu trưởng giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực các Phó Hiệu trưởng phụ trách.

e) Ký tất cả các văn bản của Trường trong phạm vi thẩm quyền theo quy định của Điều lệ trường đại học và phân cấp của Bộ Tài chính. Hiệu trưởng sẽ phân cấp ký thay đối với các Phó Hiệu trưởng; giao ký thừa ủy quyền, ký thừa lệnh đối với Trưởng các phòng chức năng (theo văn bản riêng).

g) Phụ trách chung tất cả các đơn vị thuộc Trường. Trực tiếp quản lý và chỉ đạo công tác các đơn vị: phòng Tổ chức - Hành chính, Văn phòng đại diện của Trường tại Hà Nội.

h) Giữ các vị trí và chức danh: Chủ tài khoản của Trường; Thành viên đương nhiên của Hội đồng trường; Trưởng ban Bảo vệ chính trị nội bộ; Trưởng ban chỉ đạo các cuộc vận động; Chủ tịch Ủy ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Trường; Trưởng ban chỉ đạo xây dựng, sửa đổi Quy chế chi tiêu nội bộ Trường; Chủ tịch các Hội đồng: thi đua - khen thưởng, xét nâng bậc lương, tuyển sinh - tốt nghiệp, tuyển dụng viên chức và các hội đồng khác khi cần thiết; đại diện chủ đầu tư đối với tất cả các dự án đầu tư xây dựng cơ bản của Trường. Đối với Hội đồng khoa học và đào tạo, Hiệu trưởng là Chủ tịch hội đồng sau khi được các thành viên thống nhất bầu chọn (Hội đồng đã tổ chức bầu).

i) Là người phát ngôn chính thức của Trường. Hiệu trưởng có thể ủy quyền cho 1 Phó Hiệu trưởng phát ngôn và trả lời báo chí về các vấn đề cụ thể của Trường khi cần thiết.

2. Tiến sĩ Nguyễn Văn Hiến, Phó Hiệu trưởng

a) Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của Phó Hiệu trưởng được quy định tại Điều 12 của Điều lệ trường đại học ban hành kèm theo Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ và của Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường và Quy chế làm việc của Ban Giám hiệu nhà trường.

b) Giúp Hiệu trưởng quản lý, chỉ đạo các mặt công tác khảo thí - đảm bảo chất lượng và công tác thanh tra - kiểm tra; công tác quản lý dự án, đầu tư xây dựng cơ bản, công tác quản lý cơ sở vật chất - tài sản, trang thiết bị. Chỉ đạo thực hiện chương trình đổi mới quy trình công nghệ đào tạo theo tiêu chuẩn định hướng ứng dụng (POHE).

c) Trực tiếp quản lý và chỉ đạo công tác các đơn vị: phòng Khảo thí - Quản lý chất lượng, phòng Thanh tra giáo dục, phòng Quản trị thiết bị, khoa Quản trị kinh doanh, khoa Marketing, khoa Công nghệ thông tin, Viện Nghiên cứu kinh tế ứng dụng.

d) Chủ trì và điều hành các cuộc họp triển khai công tác liên quan đến lĩnh vực phụ trách khi được Hiệu trưởng ủy quyền.

đ) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

e) Giữ vị trí và các chức danh: Thành viên đương nhiên của Hội đồng trường; Thành viên thường trực Hội đồng khoa học và đào tạo; Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) các Hội đồng có liên quan đến lĩnh vực phụ trách và tham gia các Ban chỉ đạo, Ban điều hành theo quyết định của Hiệu trưởng; Phó Chủ tịch một số Hội đồng khác theo quyết định của Hiệu trưởng.

3. Phó giáo sư, Tiến sĩ Phạm Hữu Hồng Thái, Phó Hiệu trưởng

 a) Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của Phó Hiệu trưởng được quy định tại Điều 12 của Điều lệ trường đại học ban hành kèm theo Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ và của Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường và Quy chế làm việc của Ban Giám hiệu nhà trường.

b) Giúp Hiệu trưởng quản lý, chỉ đạo các mặt công tác đào tạo, bồi dưỡng sau đại học tại Tp. Hồ Chí Minh; bồi dưỡng ngắn hạn và hoạt động dịch vụ của các đơn vị thuộc Trường; công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế; công tác tư vấn thực hiện chương trình quốc tế; tổ chức xây dựng quy trình chuẩn đầu ra, nghiên cứu phát triển và đổi mới chương trình đào tạo.

c) Trực tiếp quản lý và chỉ đạo công tác các đơn vị: phòng Quản lý khoa học, Tạp chí Nghiên cứu Tài chính - Marketing, khoa Đào tạo sau đại học, khoa Thương mại, khoa Du lịch, khoa Ngoại ngữ, khoa Thẩm định giá - Kinh doanh Bất động sản, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học, Trung tâm Hợp tác quốc tế.

d) Chủ trì và điều hành các cuộc họp triển khai công tác liên quan đến lĩnh vực phụ trách khi được Hiệu trưởng ủy quyền.

đ) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

e) Giữ vị trí và các chức danh: Thành viên đương nhiên của Hội đồng trường; Thành viên thường trực Hội đồng khoa học và đào tạo; Phó Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh sau đại học; Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) các Hội đồng có liên quan đến lĩnh vực phụ trách và tham gia các Ban chỉ đạo, Ban điều hành theo quyết định của Hiệu trưởng; Phó Chủ tịch một số Hội đồng khác theo quyết định của Hiệu trưởng.

4. Thạc sĩ Hứa Minh Tuấn, Phó Hiệu trưởng

 a) Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của Phó Hiệu trưởng được quy định tại Điều 12 của Điều lệ trường đại học ban hành kèm theo Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ và của Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường và Quy chế làm việc của Ban Giám hiệu nhà trường.

b) Giúp Hiệu trưởng quản lý, chỉ đạo các mặt công tác đào tạo đại học hình thức vừa làm vừa học; công tác tài chính - kế toán; công tác Đoàn - Hội sinh viên; công tác tuyển sinh, quan hệ doanh nghiệp và hỗ trợ sinh viên; tổ chức xây dựng quy trình kiểm tra, đánh giá trình độ tiếng Anh đầu vào các khóa đào tạo; công tác an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở của Trường.

c) Trực tiếp quản lý và chỉ đạo công tác các đơn vị: khoa Đào tạo tại chức, phòng Kế hoạch - Tài chính, Ban Quản lý các cơ sở đào tạo, Trung tâm Tuyển sinh và Quan hệ doanh nghiệp, Trung tâm Thông tin - Quản lý dữ liệu, khoa Giáo dục quốc phòng và Giáo dục thể chất.

d) Chủ trì và điều hành các cuộc họp triển khai công tác liên quan đến lĩnh vực phụ trách khi được Hiệu trưởng ủy quyền.

đ) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

e) Giữ vị trí và các chức danh: Chủ tịch Hội Thể thao Trường Đại học Tài chính - Marketing; Thành viên đương nhiên của Hội đồng trường; Thành viên thường trực Hội đồng Khoa học và Đào tạo; Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) các Hội đồng có liên quan đến lĩnh vực phụ trách và tham gia các Ban chỉ đạo, Ban điều hành theo quyết định của Hiệu trưởng; Phó Chủ tịch một số Hội đồng khác theo quyết định của Hiệu trưởng.

 

5. Tiến sĩ Đặng THị Ngọc Lan, Phó Hiệu trưởng

a) Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của Phó Hiệu trưởng được quy định tại Điều 12 của Điều lệ trường đại học ban hành kèm theo Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ và của Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường và Quy chế làm việc của Ban Giám hiệu nhà trường.

b) Giúp Hiệu trưởng quản lý, chỉ đạo các mặt công tác đào tạo đại học hệ chính quy, công tác đào tạo các chương trình chất lượng cao, chương trình đặc biệt; công tác chính trị tư tưởng, quản lý sinh viên và công tác thư viện.

c) Trực tiếp quản lý và chỉ đạo công tác các đơn vị: phòng Quản lý đào tạo, phòng Công tác sinh viên, Thư viện, khoa Tài chính - Ngân hàng, khoa Kế toán - Kiểm toán, khoa Thuế - Hải quan, khoa Cơ bản.

d) Chủ trì và điều hành các cuộc họp triển khai công tác liên quan đến lĩnh vực phụ trách khi được Hiệu trưởng ủy quyền.

đ) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

e) Giữ vị trí và các chức danh: Thành viên đương nhiên của Hội đồng trường; Thành viên thường trực Hội đồng Khoa học và Đào tạo; Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) các Hội đồng có liên quan đến lĩnh vực phụ trách và tham gia các Ban chỉ đạo, Ban điều hành theo quyết định của Hiệu trưởng; Phó Chủ tịch một số Hội đồng khác theo quyết định của Hiệu trưởng.

 

 CƠ CẤU TỔ CHỨC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING

 

 Xem thêm thông tin về trường tại đây!