028 3997 6464 

Thông báo
BA HELP khóa 05: DANH SÁCH CHIA LỚP
11 Tháng 09
2017

BA HELP khóa 05: DANH SÁCH CHIA LỚP

BA HELP khóa 05: DANH SÁCH CHIA LỚP

BA HELP05: ĐIỂM THI TIẾNG ANH ĐẦU VÀO KHÓA 5.2017
11 Tháng 09
2017

BA HELP05: ĐIỂM THI TIẾNG ANH ĐẦU VÀO KHÓA 5.2017

BA HELP05: ĐIỂM THI TIẾNG ANH ĐẦU VÀO KHÓA 5.2017

BA HELP04: BẢNG ĐIỂM TIẾNG ANH HK2 ĐỢT 1_KHÓA 4
08 Tháng 09
2017

BA HELP04: BẢNG ĐIỂM TIẾNG ANH HK2 ĐỢT 1_KHÓA 4

BA HELP04: BẢNG ĐIỂM TIẾNG ANH HK2 ĐỢT 1_KHÓA 4

BA HELP04: BẢNG ĐIỂM KẾ TOÁN ĐẠI CƯƠNG KHÓA 4
08 Tháng 09
2017

BA HELP04: BẢNG ĐIỂM KẾ TOÁN ĐẠI CƯƠNG KHÓA 4

BA HELP04: BẢNG ĐIỂM KẾ TOÁN ĐẠI CƯƠNG KHÓA 4

BA HELP05: THỜi KHÓA BIỂU HK1, NĂM HỌC 2017-2018
08 Tháng 09
2017

BA HELP05: THỜi KHÓA BIỂU HK1, NĂM HỌC 2017-2018

BA HELP05: THỜi KHÓA BIỂU HK1, NĂM HỌC 2017-2018

BA HELP khóa 05: THÔNG BÁO THI TIẾNG ANH ĐẦU VÀO
30 Tháng 08
2017

BA HELP khóa 05: THÔNG BÁO THI TIẾNG ANH ĐẦU VÀO

BA HELP khóa 05: THÔNG BÁO THI TIẾNG ANH ĐẦU VÀO

BA HELP: THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2017-2018
25 Tháng 08
2017

BA HELP: THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2017-2018

BA HELP: THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2017-2018 các khóa 02,03 và 04 chương trình cử nhân kinh doanh liên kết HELP

BA HELP: THÔNG BÁO HỌC PHÍ HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2017 - 2018
25 Tháng 08
2017

BA HELP: THÔNG BÁO HỌC PHÍ HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2017 - 2018

Thông báo học phí học kỳ 1 năm học 2017-2018 chương trình cử nhân kinh doanh liên kết HELP