028 3997 6464 

Thông báo
BA HELP 03: THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 ĐỢT 2, NĂM HỌC 2015-2016
22 Tháng 06
2016

BA HELP 03: THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 ĐỢT 2, NĂM HỌC 2015-2016

BA HELP 03: THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 ĐỢT 2, NĂM HỌC 2015-2016

BA HELP 03: KẾT QUẢ THI CUỐI KỲ 2 ĐỢT 1 MÔN TIẾNG ANH - HỌC PHẦN IELTS 2
22 Tháng 06
2016

BA HELP 03: KẾT QUẢ THI CUỐI KỲ 2 ĐỢT 1 MÔN TIẾNG ANH - HỌC PHẦN IELTS 2

BA HELP 03: KẾT QUẢ THI CUỐI KỲ 2 ĐỢT 1 MÔN TIẾNG ANH - HỌC PHẦN IELTS 2

BA HELP 03: KẾT QUẢ TIẾNG ANH CUỐI KỲ 1 ĐỢT 2
25 Tháng 05
2016

BA HELP 03: KẾT QUẢ TIẾNG ANH CUỐI KỲ 1 ĐỢT 2

BA HELP 03: KẾT QUẢ TIẾNG ANH CUỐI KỲ 1 ĐỢT 2

BA HELP 03: TỔNG KẾT HỌC KÌ 1 ĐỢT 2 MÔN TIẾNG ANH
25 Tháng 05
2016

BA HELP 03: TỔNG KẾT HỌC KÌ 1 ĐỢT 2 MÔN TIẾNG ANH

BA HELP 03: TỔNG KẾT HỌC KÌ 1 ĐỢT 2 MÔN TIẾNG ANH

BA HELP 03: KẾT QUẢ THI TIN HỌC ĐỢT 2
25 Tháng 05
2016

BA HELP 03: KẾT QUẢ THI TIN HỌC ĐỢT 2

BA HELP 03: KẾT QUẢ THI TIN HỌC ĐỢT 2

BA HELP 03: Danh sách chia nhóm GROUP02
13 Tháng 05
2016

BA HELP 03: Danh sách chia nhóm GROUP02

BA HELP 03: Danh sách chia nhóm GROUP02

BA HELP 03: Danh sách chia nhóm 01
13 Tháng 05
2016

BA HELP 03: Danh sách chia nhóm 01

BA HELP 03: Danh sách chia nhóm 01

BA HELP 03: Thời khóa biểu môn Kinh tế học
13 Tháng 05
2016

BA HELP 03: Thời khóa biểu môn Kinh tế học

BA HELP 03: Thời khóa biểu môn Kinh tế học